Jon Sparks | Cumbria beyond the Lakes | Armathwaite carving 1
Armathwaite carving 1

Armathwaite carving 1